Privātuma politika

Biedrība
“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”

Privātuma politika

Ievads
Šajā privātuma politikā ir noteikts, kādā veidā Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk – LTRK) apstrādā personas datus tās darbības ietvaros. LTRK ir svarīga privātuma aizsardzība un LTRK vāca un apstrādā personas datus šajā Privātuma politikā paredzētajos nolūkos. Precīza informācija par personas datu apstrādi LTRK veikto specifisko aktivitāšu, tostarp īstenoto projektu, ietvaros tiek sniegta atsevišķi pie konkrētā pasākuma. LTRK apstrādā fizisko personu datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam, Biedrību un nodibinājumu likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

Datu pārzinis un kontaktinformācija
Personas datu pārzinis ir biedrība “Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, reģistrācijas Nr. LV40003081501, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010. Jautājumu gadījumā par LTRK veikto datu apstrādi Jūs varat sazināties ar LTRK, izmantojot elektroniskā pasta adresi [email protected].

LTRK apstrādā personas datus, lai īstenotu LTRK statūtos noteiktos mērķus, šādos nolūkos:
Biedru dalības biedrībā nodrošināšana;
LTRK organizēto pasākumu nodrošināšanai;
Publiskā komunikācija un sabiedriskās attiecības;
LTRK tīmekļa vietnes uzturēšana un pakalpojumu sniegšana;
LTRK biedrības funkcionalitātes nodrošināšana.

Biedru dalības biedrībā nodrošināšana
LTRK apstrādā personas datus, lai uzņemtu jaunus biedrus un nodrošinātu biedru attiecību vadību, un dalību biedrībā saskaņā ar LTRK statūtiem, tostarp:
Sazinātos ar biedru deleģētiem pārstāvjiem;
Informētu biedrus un citas ieinteresētas personas par jaunumiem;
Uzaicinātu uz LTRK organizētajiem pasākumiem;
Nodrošinātu biedru dalību LTRK darba grupās, komiteju un kompetenču padomju sēdēs, semināros un citos pasākumos;
Nodrošinātu sadarbību ar organizācijām, uzņēmumiem, iestādēm, kā arī spēju paust savu viedokli valsts institūcijām un organizācijām par uzņēmējdarbībai aktuāliem jautājumiem;
Sniegtu citus ieguvumus un priekšrocības, kas saistīti ar dalību LTRK.

LTRK var apstrādāt personas datus arī, lai labāk izprastu un novērtētu biedru vēlmes, viedokli un intereses, izvērtētu un attīstītu savus darbības virzienus, lai tie būtu pēc iespējas atbilstošāki biedru vajadzībām. Saistībā ar iepriekšminētajiem mērķiem, lai apstrādātu pieteikumu jaunu biedru uzņemšanai, LTRK apstrādā šādus datus: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese. (Saskaņā ar Biedrību un nodibinājuma likuma 28. panta otro daļu). Lai nodrošinātu biedru attiecību vadību un dalību biedrībā, papildus minētajiem datiem LTRK vara apstrādāt arī šādus personu datus: 
Maksājuma dati, piemēram bankas konts, kas nepieciešams biedru naudas samaksai;
Kompetenču padomju un komiteju protokolos norādītie dati;
Fotoattēli, video;
Personu apliecinošu dokumentu dati – ja nepieciešami, lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma telpām drošības nolūkos;
Jebkāda veida citi dati, ko biedri sniedz darbojoties LTRK, piemēram sniedzot datus, piedaloties komiteju sēdēs u.c.

LTRK var apstrādāt biedru pārstāvju personas datus, lai informētu sabiedrību par LTRK darbību, ievietojot informāciju LTRK timekļa vietnē. Informācija tīmekļa vietnē tiek ievietota saņemot datu subjekta piekrišanu.

Tiesiskais pamats
LTRK biedru pārstāvju personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (VDAR 6 panta 1. punkta a) apakšpunkts), juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6 panta a. Punkta c) apakšpunkts, piemēram Biedrību un nodibinājuma likuma 28. panta otrā daļa, LTRK leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts).

Datu saņēmēji
Personas datus apstrādā LTRK darbinieki. LTRK nenodod datus trešajām pusēm, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams LTRK darbības vajadzībām, lai izpildītu Jūsu prasības, saņemot Jūsu piekrišanu, vai, kad to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm (piemēram, ministrijām, Saeimai, Ministru kabinetam), organizācijām un uzņēmumiem, lai nodrošinātu biedra pārstāvja dalību darba grupās, sanāksmēs, semināros un citos pasākumos, kā arī LTRK viedokļa paušanu un cita veida sadarbību ar minētajām institūcijām. Vajadzības gadījumā LTRK var dalīties ar personas datiem ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, maksājumu datu saņēmēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, revidenti, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem). Personas dati var tikt nodoti citām organizācijām un iestādēm, tostarp, piemēram, pasākumu organizēšanas un piekļuves nodrošināšanas nolūkā. Saistībā ar biedru interesi iesaistīties sabiedrības informēšanas aktivitātes, kā arī piedalīšanos pasākumos, personas dati var tikt nodoti sabiedrisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, medijiem un citām organizācijām publicēšanas nolūkā. LTRK, sniedzot datus trešajām personām, vienojas par nodoto datu apstrādes tiesisko pamatu, datu izmantošanas mērķiem un to dzēšanas termiņiem, saskaņā ar LTRK privātuma politiku.

Dzēšanas termiņi
LTRK personas datus apstrādā un glabā ne ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kuriem personas dati tiek ievākti un apstrādāti. Biedru personas dati var tikt glabāti un apstrādāti, kamēr izpildās vismaz viens no šiem nosacījumiem:
Līdz biedra statusa izbeigšanai;
Lai izpildītu juridisko pienākumu (piemēram, maksājumu dati tiek glabāti atbilstoši Grāmatvedības likumā paredzētajiem termiņiem);
Ja dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata, tie tiek apstrādāti kamēr ir spēkā attiecīgās personas piekrišana, ja vien nepastāv cits datu apstrādes tiesiskais pamats. Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādi, kas veikta tajā laika periodā, kad piekrišana bija spēkā;
Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus), LTRK valdes un padomes locekļu datus LTRK var saglabāt vēsturiskiem un arhivēšanas nolūkiem. Šie personas dati ir: vārds, uzvārds, ievēlēšanas un amata atstāšanas datums, kontaktinformācija.

LTRK organizēto pasākumu nodrošināšana
LTRK apstrādā personas datus saistībā ar tās organizētajiem pasākumiem – konferencēm, semināriem, diskusijām un cita veida pasākumiem. LTRK apstrādā ieinteresēto personu un dalībnieku datus, ciktāl tas ir nepieciešams organizatoriskiem un pasākuma tehniskā nodrošinājuma nolūkiem, kā arī lai sniegtu informāciju par pasākumu pirms tā, tā laikā, kā arī pēc pasākuma. Apstrādes nolūki ir:
Reģistrēt ieinteresētās personas;
Iekļaut personas dalībnieku sarakstā;
Nodrošināt piekļuvi pasākuma norises vietai;
Ļaut sekot līdzi un piedalīties pasākumā, tajā skaitā attālināti;
Saņemt atgriezenisko saiti un sazināties saistībā ar turpmākām aktivitātēm pēc pasākuma, dalīties ar informatīvajiem pasākuma materiāliem (piemēram, prezentācijām);
Informēt par jaunumiem un citiem pasākumiem.
Minētajiem nolūkiem tiek ievākti un apstrādāti šādi personu dati:
Kontaktinformācija – vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese, tālruņa numurs, pārstāvētās organizācijas vai uzņēmuma nosaukums, ieņemtais amats, personas paraksts.
Maksājuma dati, piemēram, bankas konts – pasākuma dalības maksas apmaksai;
Personu apliecinošu dokumentu dati – atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams, lai nodrošinātu piekļuvi pasākuma norises vietai drošības nolūkos;
Citi dati – personu, kas reģistrējas vai piedalās pasākumā, jebkāda veida sniegtie komentāri, papildu informācija.

LTRK ievāc un apstrādā šādus referentu un moderatoru datus, kas uzstājas LTRK organizētos pasākumos: vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru, darba vietu, amatu, foto, videomateriālu un nepieciešamības gadījumā maksājuma datus. LTRK drīkst publicēt informāciju un ziņas par referentiem, to dalību pasākumā, veikt pasākuma tiešraides straumēšanu, glabāt un publicēt personas fotoattēlus, video un balss ierakstus, runātāju prezentācijas, tostarp ievietot tās LTRK tīmekļa vietnē. LTRK ievāc un apstrādā šos datus balstoties uz LTRK leģitīmām interesēm, atsevišķos gadījumos – pamatojoties uz līgumu kā tiesisku pamatu.  

Fotografēšana un filmēšana
Lai informētu sabiedrību par LTRK darbību, izglītotu un informētu par veiktajām un turpmākajām aktivitātēm, LTRK organizētajos pasākumos var tikt uzņemti fotoattēli, veikta filmēšana, kā arī tiešraides straumēšana sociālajos tīklos. Pasākuma dalībnieku fotoattēli un videomateriāli, kuros redzami dalībnieki var tikt ievietoti LTRK tīmekļa vietnē, sociālajos tīklos, plašsaziņas līdzekļos, kā arī tikt izmantoti LTRK reklāmas vai popularizēšanas nolūkos. Ar reģistrēšanos pasākumam dalībnieks piekrīt, ka viņš var tik fotografēts vai var tikt uzņemts video, kurā viņš ir redzams, un šis materiāls var tikt izmantots augstāk minētajiem mērķiem. Gadījumā, ja nevēlaties, lai Jūs fotografē vai Jūs būtu redzams pasākumā uzņemtajos videomateriālos, lūdzam sazināties ar LTRK pirms pasākuma, lai LTRK varētu veikt atbilstošus sagatavošanās pasākumus (piemēram, sagatavot speciālu sēdvietu, u.c.).

Tiesiskais pamats
Datu apstrādes pamats ir piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) un LTRK leģitīmo interešu īstenošana (VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

Datu saņēmēji
Personas datus apstrādā LTRK darbinieki. Vajadzības gadījumā, lai īstenotu LTRK mērķus, dati var tikt nodoti uzņēmumiem, lai īstenotu sadarbību. Nepieciešamības gadījumā dati var tikt nodoti sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, publisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, zinātnisko pētījumu pakalpojumu sniedzējiem, pasākumu tehniskā nodrošinājuma pakalpojuma sniedzējiem). Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkiem dati var tikt nodoti medijiem, kā arī citām organizācijām un iestādēm pasākumu organizēšanas nolūkiem. LTRK, sniedzot datus trešajām personām, vienojas par nodoto datu apstrādes tiesisko pamatu, datu izmantošanas mērķiem un to dzēšanas termiņiem, saskaņā ar LTRK privātuma politiku.

Datu dzēšanas termiņi
LTRK ievāc un apstrādā datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek ievākti un apstrādāti. Fotoattēli un videomateriāli var tikt ievietoti LTRK tīmekļa vietnē un sociālajos medijos, kā arī var tikt izmantoti publicitātes nolūkos uz nenoteiktu termiņu. Gadījumā, ja Jūs vēlaties, lai fotoattēls vai videomateriāls, kurā Jūs var atpazīt, un kurš ir uzņemts pasākuma laikā, tiktu izņemts, lūdzu, sazinieties ar LTRK, izmantojot elektroniskā pasta adresi: [email protected], un LTRK to izdarīs 10 darba dienu laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas.

Publiskā komunikācija un sabiedriskās attiecības
LTRK apstrādā personas datus, veicot arī cita veida publiskās aktivitātes un veidojot sabiedriskās attiecības, lai īstenotu LTRK statūtos noteiktos mērķus. LTRK apstrādā datus konkrētiem un nolūkiem, ieskaitot:
Sadarbībai ar valsts un pašvaldības iestādēm, organizācijām, uzņēmumiem;
LTRK viedokļa veidošanai par tiesību aktiem;
Aptauju, pētījumu un tirgus izpētes veikšanai;
Pasākumu organizēšanai un dalībai tajos (informācija par personas datu apstrādi LTRK pasākumu organizēšanas nolūkā ir sniegta šīs politikas daļā LTRK organizēto pasākumu nodrošināšana);
Informācijas izplatīšanai, sabiedrības izglītošanai un informēšanai par uzņēmējdarbības vides aktualitātēm;
Citiem nolūkiem, kas saistīti ar iepriekš minētajiem datu izmantošanas mērķiem.

Dati, kas var tiek iegūti šajā nolūkā:
Personu identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošu dokumentu dati;
Profesionālās darbības un izglītības dati;
Kontaktinformācija: tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
Maksājuma dati: bankas konta numurs;
Personas vizuālie dati: foto, videomateriāls, kā arī balss ieraksti;
Informācija, ko LTRK saņem pēc pašu personu iniciatīvas.

3.1. Datu iegūšana
Personas datus LTRK var iegūt no pašas personas, kad tā iesaistās LTRK darbībā, sadarbojas vai sazinās ar LTRK. Piemēram, lai sniegtu Jums atbildi, izmantojot elektronisko pastu, LTRK ir nepieciešams apstrādāt Jūsu datus. Personas datus LTRK var iegūt arī no sadarbības partneriem vai pakalpojumu sniedzējiem saistībā ar kopīgi veiktām aktivitātēm, dalību pasākumos, u.c. Personas datus LTRK var ievākt pati, lai publicētu informāciju savā tīmekļa vietnē vai sociālajos tīklos sabiedrības informēšanas nolūkos par uzņēmējdarbības aktualitātēm un jaunumiem. Gadījumā, ja vēlaties, lai LTRK publicētie dati tiktu izņemti, Jums ir tiesības iesniegt iesniegumu, lai īstenotu savas tiesības “Tikt aizmirstam”, rakstot uz LTRK elektroniskā pasta adresi: [email protected].

3.2. Tiesiskais pamats
Datu apstrādes pamats ir piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), atsevišķos gadījumos līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts), LTRK leģitīmo interešu īstenošana (VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts).

3.3. Datu saņēmēji
Personas datus apstrādā LTRK darbinieki. Vajadzības gadījumā, lai īstenotu LTRK mērķus, personas dati var tikt nodoti valsts iestādēm, organizācijām, izglītības iestādēm, uzņēmumiem, lai īstenotu sadarbību, vienota viedokļa izstrādi un paušanu (piemēram, darba grupās, padomju sēdēs). Nepieciešamības gadījumā dati var tikt nodoti sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem (piemēram, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, publisko attiecību pakalpojumu sniedzējiem, zinātnisko pētījumu pakalpojumu sniedzējiem). Sabiedrības informēšanas un izglītošanas nolūkiem dati var tikt nodoti medijiem, kā arī citām organizācijām un iestādēm pasākumu organizēšanas nolūkā. LTRK, sniedzot datus trešajām personām, vienojas par nodoto datu apstrādes tiesisko pamatu, datu izmantošanas mērķiem un to dzēšanas termiņiem, saskaņā ar LTRK privātuma politiku.

3.4. Datu dzēšanas termiņi
LTRK glabā personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams attiecīgo mērķu īstenošanai. LTRK var uzglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr izpildās kāds no šiem nosacījumiem: ir spēkā ar Jums noslēgts līgums, kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kamēr datu glabāšana un apstrāde ir nepieciešama LTRK leģitīmo interešu īstenošanai, kamēr datu glabāšana un apstrādāšana ir nepieciešama sabiedrības interešu īstenošanai, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laika periodā, kamēr piekrišana ir bijusi spēkā. Pēc minēto apstākļu izbeigšanās Jūsu dati tiek dzēsti divu mēnešu laikā. Palielinātas informācijas apjoma gadījumā, dzēšanas laiks var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.

LTRK tīmekļa vietnes uzturēšana un pakalpojumu sniegšana

LTRK pakalpojumu sniegšana
LTRK ievāc un apstrādā personu datus, lai varētu nodrošināt telpu nomas, šķīrējtiesas, pasākumu organizēšanas, koppirkuma, atlaižu programmu, reklāmas, sertifikātu izsniegšanas un eksporta sadarbības pakalpojumus. LTRK ievāc un apstrādā personas datus, šādiem nolūkiem:
Savu pakalpojumu nodrošināšanai;
Biedru informēšanai par pieejamajiem pakalpojumiem;
Biedru informēšanai par jauninājumiem pakalpojumu klāstā.

Šajā nolūkā var tikt iegūti šādi dati:
Personu identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošu dokumentu dati;
Kontaktinformācija: tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
Maksājuma dati: bankas konta numurs;
Personas vizuālie dati: foto;
Citi ar iepriekšminētajiem saistīti dati.

4.1.1. Tiesiskais pamats
Datu apstrādes pamats ir piekrišana (VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts), atsevišķos gadījumos līguma izpilde (VDAR 6. panta 1.punkta b) apakšpunkts), juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts), sabiedriskās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts), LTRK leģitīmo interešu īstenošana ( VDAR 6. panta 1.punkta f) apakšpunkts).

4.1.2. Dzēšanas termiņi
LTRK glabā personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams attiecīgo mērķu īstenošanai. LTRK var uzglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr izpildās kāds no šiem nosacījumiem: ir spēkā ar Jums noslēgts līgums, kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kamēr datu glabāšana un apstrāde ir nepieciešama LTRK leģitīmo interešu īstenošanai, kamēr datu glabāšana un apstrādāšana ir nepieciešama sabiedrības interešu īstenošanai, kamēr ir spēkā Jūsu piekrišana. Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta laika periodā, kamēr piekrišana ir bijusi spēkā. Pēc minēto apstākļu izbeigšanās Jūsu dati tiek dzēsti divu mēnešu laikā. Palielinātas informācijas apjoma gadījumā, dzēšanas laiks var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.

4.2. Sīkdatnes
LTRK tīmekļa vietnē www.chamber.lv LTRK izmanto sīkdatnes, lai nodrošinātu tās darbību un funkcionalitāti, kā arī apkopotu statistiku par vietnes lietošanu. LTRK izmanto analītiskās, tehniskās un mērķa sīkdatnes.

4.2.1. Analītiskās sīkdatnes
LTRK izmanto juridiskās personas “Google Inc.” izstrādāto programmu “Google Analytics”. Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju analizēt to, kā tīmekļa vietne www.chamber.lv tiek izmantota. Iepazīties ar “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem varat oficiālajā “Google inc.” tīmekļa vietnē: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/. Ja vēlaties atteikties no “Google Analytics” informācijas vākšanas, to ir iespējams izdarīt lejupielādējot un uzstādot pārlūkprogrammas papildrīku https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Pakalpojumu sniedzējs “Google Inc.” attiecīgās sīkdatnes Jūsu ierīcē glabās ne ilgāk kā vienu gadu.

4.2.2. Tehniskās sīkdatnes
Tehniskās sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, caur kuru apmeklējat tīmekļa vietni, taču neievāc un neapkopo informāciju. Tās ir paredzētas, lai tīmekļa vietnes lietotājs varētu brīvi izmantot vietnes piedāvāto funkcionalitāti. Šo sīkdatņu kategoriju nevar atspējot vai no tām atteikties. Pakalpojuma sniedzējs “Google Inc.” sīkdatnes glabās Jūsu ierīcē līdz brīdim, kad sīkdatne ir izpildījusi savu funkciju, bet ne ilgāk kā vienu gadu.

4.2.3. Mērķa sīkdatnes
Atsevišķos gadījumos LTRK izmanto juridiskās personas “Google Inc.” izstrādāto programmu “Google AdWords”. Atkārtota mārketinga pakalpojuma programma, kas izvieto reklāmu trešo personu vietnēs (ieskaitot Google) mūsu iepriekšējiem tīmekļa vietnes www.chamber.lv apmeklētājiem. Jūs varat konfigurēt iestatījumus, kādā veidā “Google AdWords” izvieto uz jums mērķētu reklāmu. Jūs varat atteikties no sīkdatņu izmantotās uz interesēm balstītās reklāmas izmantojot tīmekļa vietni: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en. Pakalpojuma sniedzējs “Google Inc.” šīs sīkdatnes tiek glabās Jūsu ierīcē ne ilgāk par gadu. Apmeklējot LTRK tīmekļa vietni www.chamber.lv, tiek parādīts ziņojums – sīkdatņu iestatījumu pielāgošanas rīks ar informāciju par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes un tiks pieprasīta Jūsu piekrišana konkrēto sīkdatņu izmantošanai. Ja piekrišana netiks dota, Jūsu ierīce netiks izmantota analītikas vai mārketinga pasākumu veikšanai. Jūsu ierīce tiks reģistrēta, kad būsiet devis piekrišanu attiecīgo sīkdatņu lietošanai, un ik pēc trīs mēnešiem pieprasīs atkārtotu piekrišanu, lai garantētu, ka lietotājs atjaunina piekrišanu. Jums ir tiesības kontrolēt vai dzēst sīkdatnes. Jums ir tiesības iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Tas palielina iespējamību, ka dažas vietnes funkcijas un pakalpojumi var nedarboties, vai darboties nepilnīgi, kā arī Jums var nākties pielāgot iestatījumus katru reizi, kad apmeklējiet tīmekļa vietni. Vairāk informācijas par sīkdatnēm varam iegūt šajā tīmekļa vietnē: https://www.aboutcookies.org/.

Citas tīmekļa vietnes un sociālie mediji
Šī privātuma politika attiecas tikai uz LTRK tīmekļa vietnē www.chamber.lv publicēto saturu. LTRK tīmekļa vietnē var būt publikācijas, kuras var saturēt saites uz citām tīmekļa vietnēm, tai skaitā sociālajiem medijiem. Noklikšķinot uz saitēm, Jūs pārejat uz trešās puses tīmekļa vietni, kur Jums tiek piemērota trešās puses privātuma politika, ciktāl attiecīgajā timekļa vietnē netiek veikta LTRK organizēta datu iegūšana (piemēram, aptauju veikšana, izmantojot trešās puses piedāvātu aptauju rīku). LTRK nekādā veidā nekontrolē un nenes atbildību par saturu un datu ievākšanu, ko veic trešās puses.

4.3. Datu drošība
LTRK ir veikusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu personas datu drošu apstrādi. LTRK tiek piemērotas atbilstošas drošības politikas procedūras, lai aizsargātu personīgo informāciju no nesankcionētas piekļuves, neatļautas apstrādes vai izpaušanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas. Jūsu dati tiek glabāti informācijas sistēmas ar ierobežotu piekļuvi. Jūsu personas dati ir pieejami tikai tiem LTRK darbiniekiem vai trešajām pusēm, kuras ir atbildīgas par konkrēto leģitīmo interešu īstenošanu. Minētās personas ir apmācīti, kā ievērot konfidencialitāti un nodrošināt personas datu aizsardzību un drošību atbilstoši normatīvajiem aktiem.

LTRK biedrības funkcionalitātes nodrošināšana
LTRK apstrādā personas datus, lai nodrošinātu LTRK biedrības funkcionalitāti. Apstrādes nolūki ir:
Potenciālo darbinieku atlase;
Darba attiecību nodibināšana starp LTRK un fiziskām personām.

Dati, kas var tikt iegūti šajā nolūkā:
Personu identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums vai gads, personu apliecinošu dokumentu dati;
Profesionālās darbības un izglītības dati;
Kontaktinformācija: tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese;
Maksājuma dati: bankas konta numurs;
Personas dzīvesvietas dati.

5.1. Tiesiskais pamats
LTRK biedru personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (VDAR 6 panta 1. punkta a) apakšpunkts), līguma izpilde (VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts), juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6 panta 1. punkta c) apakšpunkts) un LTRK leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts)

Datu saņēmēji
Datu saņēmēji ir LTRK darbinieki, kas ar personas datiem darbojās saskaņā ar LTRK privātuma politiku. Personas dati var tikt nodoti citām organizācijām un iestādēm, tostarp, piemēram, pasākumu organizēšanas un piekļuves nodrošināšanas nolūkā. LTRK, sniedzot datus trešajām personām, vienojas par nodoto datu apstrādes tiesisko pamatu, datu izmantošanas mērķiem un to dzēšanas termiņiem, saskaņā ar LTRK privātuma politiku.

Datu dzēšanas termiņi
LTRK glabā personas datus ne ilgāk kā tas ir nepieciešams attiecīgo mērķu īstenošanai. LTRK var uzglabāt un apstrādāt Jūsu personas datus tik ilgi, kamēr izpildās kāds no šiem nosacījumiem: ir spēkā ar Jums noslēgts līgums, kamēr pastāv tiesisks pienākums datus glabāt, kamēr datu glabāšana un apstrāde ir nepieciešama LTRK leģitīmo interešu īstenošanai. Pēc minēto apstākļu izbeigšanās Jūsu dati tiek dzēsti divu mēnešu laikā. Palielinātas informācijas apjoma gadījumā, dzēšanas laiks var tikt pagarināts līdz četriem mēnešiem.

Jūsu tiesības
Jums ir tiesības zināt par LTRK veikto Jūsu datu apstrādi, kā arī saņemt detalizētu informāciju par datu apstrādi un tās mērķiem.
Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kā arī, ja tie ir nepilnīgi vai nepareizi, pieprasīt to papildināšanu vai labošanu. Ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir iespēja brīvi izvēlēties – dot vai nedot piekrišanu savu personas datu apstrādei, kā arī jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādi, kas veikta līdz atsaukuma brīdim.
Jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, ciktāl to neparedz normatīvie akti. Jums ir tiesības iesniegt pieteikumu par savu datu dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, ja uzskatāt, ka Jūsu dati tiek apstrādāti negodprātīgi vai nelikumīgi. Šīs tiesības ir īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LTRK pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Lai nodrošinātu to, ka dati tiek sniegti atbilstošajam datu subjektam, LTRK ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti, kad tas vēlas izmantot savas tiesības.
Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
rakstveida formātā klātienē, LTRK birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
rakstot uz elektroniskā pasta adresi info@ltrk.lv, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu pieprasījumu par tiesību īstenošanu, LTRK izvērtēs pieprasījumu un informēs par pieprasījuma izpildi 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Vajadzības gadījumā, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un par to savlaicīgi paziņojot, šis termiņš var tikt pagarināts līdz pat diviem mēnešiem no pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja uzskatāt, ka Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot tiesību aktu prasības, Jums ir tiesības sniegt savas sūdzības vai pretenzijas Datu valsts inspekcijā – Blaumaņa ielā 11/13 – 11, Rīgā, LV-1011, elektroniskā pasta adrese: [email protected].

Izmaiņas privātuma politikā
LTRK var veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, lai nodrošinātu, ka tā ir aktuāla un atbilstoša normatīvajiem aktiem. Ja tiks veiktas būtiskas izmaiņas, par to tiks paziņots, izvietojot informāciju LTRK tīmekļa vietnē www.ltrk.lv