Kam tiks izmantoti ziedojumi?

Ziedojumus izmantosim tikai ar Futurum Latvia saistīto izmaksu segšanai, galvenokārt pētnieku atalgojumam, kā arī pētījumu komunikācijai un administratīvajiem izdevumiem, atbilstoši apstiprinātajai proporcijai.
Ziedojumi nekādā veidā netiks izlietoti peļņas vai privāta labuma gūšanai.

Futurum Latvia finanšu avoti ir dibinātāja ieguldījums, kā arī plānots piesaistīt publisko finansējumu, piedaloties dažādu Latvijas un ES grantu konkursos, tomēr neatkarīgas domnīcas pastāvēšanas un veiksmīgas darbības neatņemama sastāvdaļa ir ziedojumi no fiziskām un juridiskām personām, tādēļ priecājamies par katra mūsu atbalstītāja ziedojumu.

Kā ziedot :
Ar bankas pārskaitījumu biedrībai Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamerai ( LTRK), norādot rekvizītus:

Rekvizīti:
“Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera”, biedrība

PVN reģ.Nr.LV40003081501
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010
Banka: AS SWEDBANK, HABALV22
IBAN: LV08HABA0551000780141
Banka: AS CITADELES BANKA, PARXLV22
IBAN: LV14PARX0000471130002
Banka: AS SEB BANKA, UNLALV2X
IBAN: LV90UNLA0050024048829

Veicot pārskaitījumu, obligāti jānorāda ziedojuma mērķis – „ziedojums Futurum Latvia darbībai”

Krišjāņa Valdemāra fonds ( KVF) ir Futurum Latvia sadarbības partneris pētniecības darbā, kam ir Sabiedriskā Labuma organizācijas statuss.

Kā ziedot : 
Ar bankas pārskaitījumu biedrībai Krišjāna Valdemāra fonds ( KVF), norādot rekvizītus:

Rekvizīti: 
Nodibinājums “Krišjāņa Valdemāra Fonds”
Reģ.Nr. 40008227683
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 35, Rīga, LV-1010
Banka: AS SWEDBANK,
HABALV22
IBAN: LV16HABA0551038954347

Veicot pārskaitījumu, obligāti jānorāda ziedojuma mērķis – „ziedojums Futurm Latvia pētniecības darbu apmaksai”.